O NAS

Centrum Edukacji Nauczycielskiej jest jednostką ogólnouczelnianą podporządkowaną prorektorowi ds. kształcenia. Realizuje działania w zakresie merytorycznego wsparcia, koordynowania, monitorowania i weryfikowania kształcenia organizowanego przez Uniwersytet dla studentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z obowiązującym Standardem i innymi, wewnętrznymi i zewnętrznymi, aktami normatywnymi.