ABSOLWENCI - POTWIERDZANIE KWALIFIKACJI DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

Zgodnie z regulaminem Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (załącznik do zarządzenia nr 15/2020 Rektora UJK par. 6, ust. 1.5 i 1.6), do obowiązków kierownika CEN należy:

  • weryfikowanie, na wniosek macierzystych jednostek, uzyskania przygotowania pedagogicznego przez absolwentów występujących o stosowne zaświadczenie,
  • wydawanie, z upoważnienia rektora, zaświadczeń o uzyskaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela